Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de LivingComfort website is onderworpen aan de algemene voorwaarden. Indien deze voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de livingcomfort.nl of livingcomfort.nl website worden bekend gemaakt. Deze voorwaarden beheersen de LivingComfort website www.livingcomfort.nl en www.livingcomfort.nl. Door contact te leggen en te behouden met de LivingComfort website stemt u in met deze voorwaarden.

De LivingComfort website en alle informatie, beelden, merken, logo’s, iconen met betrekking tot Bo.Belli BVBA en haar diensten en producten, gezamenlijk hierna te noemen “de informatie” worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de LivingComfort website bekende gegevens. Bo.Belli BVBA behoudt zich het recht voor om de LivingComfort website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Gelet op de snelle evolutie en complexiteit van de behandelde materies geeft Bo.Belli BVBA geen garanties omtrent de accuratesse en volledigheid van de informatie die via deze website wordt aangeboden. Betreffende de verstrekking en toepassing van informatie met betrekking tot lichamelijke klachten stelt Bo.Belli BVBA dat deze altijd afhankelijk is van de individuele casus en geen advies of bijstand vervangt bij concrete gevallen. Bo.Belli BVBA adviseert daarom nadrukkelijk om altijd een arts te raadplegen voor individueel advies. 

De website is in principe steeds raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerkzaamheden of herstel van defecten. Bo.Belli BVBA behoudt zich het recht om inhoudelijke en kennelijke (type-) fouten te wijzigen. 

Copyrights

Deze website wordt uitgegeven door Bo.Belli BVBA. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bo.Belli BVBA